Thư mời Hội thảo Food and Hotel Viet Nam 2011

Kính gửi: Lãnh đạo các Doanh nghiệp và Tổ chức Nhân dịp Triễn lãm Quốc tế Food & Hotel Viet Nam 2011, Hội các phòng Thử nghiệm Việt Nam VINALAB phối hợp với Ban tổ chức triễn lãm, Hội Thực phẩm chức năng Việt Nam, Trung tâm Sắc ký EDC, Mạng lưới Lean Six Sigma tổ...

Khóa học Six Sigma Đai Xanh / Six Sigma Green Belt

Lean Six Sigma Green Belt Course Outline (10 days) Introduction: The program “Lean Six Sigma Green Belt” is designed for AAAA Co., Ltd. This course is explained using DMAIC methodology with a lot of case studies. Most of the case studies are solved using Minitab,...