Bằng chứng nhận đẳng cấp Green Belt Lean Six Sigma

Khóa học Six Sigma Đai Xanh / Six Sigma Green Belt  Chương trình thiết kế dành riêng cho những ai mong muốn có được hiểu biết chuyên sâu về 6 sigma, để đạt được đẳng cấp Green Belt, học viện phải hoàn thành chương trình huấn luyện 10 ngày lý thuyết, đạt trên 70 điểm...